• kazimierz.matak.adwokatura@onet.pl
 • |
 • +48 501 399 073
Adwokat Kazimierz Matak - Warszawa Ursynów
 • kazimierz.matak.adwokatura@onet.pl
 • +48 501 399 073

O kancelarii

Kazimierz Matak wykonuje zawód adwokata od 1994 r. będąc wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie pod numerem 826.

Prowadzona przez niego od 2000 r. Kancelaria Adwokacka przy ul. Belgradzkiej 12 lokal 106 w Warszawie posiada doskonałą lokalizację w centrum Ursynowa w bliskim sąsiedztwie stacji metra Natolin.

Spektrum działalności Kancelarii Adwokackiej obejmuje świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych, w tym osób pokrzywdzonych wskutek przestępstwa oraz kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych – spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, a także przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej.

Katalog przedmiotowy usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką obejmuje sprawy z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego, cywilnego, w tym spadkowego, rodzinnego, spółdzielczego, lokalowego oraz administracyjnego i gospodarczego.

Kancelaria adwokata Kazimierza Mataka prowadzi również sprawy w przedmiocie stwierdzenia zgodności ustaw z Konstytucją RP i i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, skutkujące kierowaniem stosownych wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. W ramach tego rodzaju spraw Kancelaria reprezentuje również wnioskodawcę przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W ramach swoich uprawnień kancelaria podejmuje się także takich zadań, jak negocjacje, rokowania, polubowne rozstrzyganie sporów, szczególnie w sprawach, których przedmiotem jest podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa lub dział spadku.

Zasadą przyjętą w kancelarii jest prowadzenie spraw cywilnych w zakresie obejmującym wszystkie stadia postępowania, z postępowaniem egzekucyjnym włącznie.

Poprzez współpracę z prężną kancelarią komorniczą kancelaria zapewnia efektywność postępowań windykacyjnych, szczególnie na odcinku spraw gospodarczych.

W odniesieniu do spraw karnych regułą jest świadczenie pomocy prawnej na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego.

Zakres usług

Zasadniczy kierunek działalności Kancelarii Adwokackiej obejmuje kompleksową obsługę prawną osób fizycznych, osób prawnych oraz przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej.

Kancelaria adwokata Kazimierza Mataka prowadzi sprawy z dziedziny prawa karnego, karnoskarbowego, cywilnego, w tym spadkowego, rodzinnego, spółdzielczego, lokalowego, pracy oraz administracyjnego i gospodarczego.

W ramach zlecenia kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed sądami powszechnymi - rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji rządowej i samorządowej, urzędami skarbowymi i celnymi.

Poza reprezentacją Klientów w sprawach sądowych i administracyjnych kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie obejmującym przygotowanie umów cywilnoprawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, w tym wniosków, pozwów, środków zaskarżenia ( apelacje, zażalenia, odwołania w postępowaniu administracyjnym).

W sprawach karnych, dotyczących również wykroczeń, kancelaria zajmuje się obroną swoich Klientów, jak też reprezentuje osoby pokrzywdzone w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych lub powodów cywilnych w przypadku dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.

Kancelaria na wniosek Klientów inicjuje postępowania sądowe w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.

Sprawy karne

Sprawy karne

Pomoc prawna z zakresu prawa karnego obejmuje przede wszystkim obronę we wszystkich stadiach postępowania karnego, to jest w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym.

Na etapie postępowania przygotowawczego ( dochodzenie lub śledztwo ) kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed urzędem prokuratorskim i organami policji, a w przypadku wykroczeń drogowych - również przed organami Straży Miejskiej.

W stadium postępowania sądowego kancelaria podejmuje wszelkie czynności prawne i faktyczne przed sądami I oraz II instancji, mające na celu obronę osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, a także reprezentowanie osób pokrzywdzonych występujących w procesie jako oskarżyciele posiłkowi bądź powodowie cywilni dochodzący w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.

W ramach postępowania wykonawczego wykonawczym kancelaria zajmuje się m.in. sporządzaniem wniosków w przedmiocie odroczenia wykonania kary, przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia. Nadto reprezentuje osobę skazaną w sprawach mających za przedmiot wykonanie zawieszonej warunkowo kary pozbawienia wolności w związku z zarządzeniem o jej wykonanie, jak też zamianę orzeczonej kary grzywny na karę zastępczą pozbawienia wolności.

Kancelaria udziela pomocy prawnej osobom zatrzymanym, a w przypadku złożenia wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, reprezentuje te osoby przed sądem.

Sprawy rodzinne

W sprawach o rozwód bez orzekania o winie Stron, jeżeli posiadają wspólne małoletnie dziecko (dzieci) , standardem jest przygotowanie wymaganego przepisami prawa planu wychowawczego, zawierającego porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, uwzględniającego interes i dobro dziecka.

Sprawy rodzinne

W tej kategorii Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy o:

 • rozwód (bez orzekania o winie Stron bądź z winy jednego z małżonków)
 • separację (na zgodny wniosek obojga małżonków lub żądanie jednego z nich)
 • podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa,
 • alimenty lub podwyższenie ewentualnie obniżenie alimentów,
 • ustalenie, że wygasł obowiązek alimentacyjny,
 • ustanowienie z ważnych powodów rozdzielności majątkowej przez sąd,
 • ustalenie ojcostwa i alimenty,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • wyrażenie przez sąd opiekuńczy zgody na wydanie paszportu małoletniemu dziecku,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe.

W sprawach o rozwód bez orzekania o winie Stron, jeżeli posiadają wspólne małoletnie dziecko (dzieci) , standardem jest przygotowanie wymaganego przepisami prawa planu wychowawczego, zawierającego porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, uwzględniającego interes i dobro dziecka.

Sprawy cywilne

Sprawy cywilne

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną we wszystkich rodzajach spraw cywilnych. Obejmuje ona wszczynanie postępowań sądowych po uprzednim sporządzeniu pozwu lub wniosku w zależności od rodzaju postępowania, reprezentację Klienta we wszystkich stadiach postępowania sądowego, a także udzielanie porad prawnych, konsultacje, negocjacje, sporządzanie opinii prawnych, umów, porozumień, analizę tekstów prawniczych przedłożonych przez Klientów i ich wyjaśnianie bądź interpretację.

Kancelaria prowadzi też sprawy o ustanowienie służebności przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem, co ma istotne znaczenie dla właściciela nieruchomości, nad którą przebiega napowietrzna linia energetyczna utrudniające efektywne korzystanie z nieruchomości.

Sprawy spadkowe

Do zakresu czynności z dziedziny prawa spadkowego należy m.in.: sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, reprezentowanie spadkobierców przed sądami w sprawach o: stwierdzenie nabycia spadku (także w aspekcie zarzutu o nieważność testamentu) dział spadku, zachowek i odrzucenie spadku, szczególnie w sytuacji, gdy w skład masy spadkowej wchodzą długi spowodowane przez spadkodawcę.

Sprawy spadkowe

Do zakresu czynności z dziedziny prawa spadkowego należy m.in.:

 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • reprezentowanie spadkobierców przed sądami w sprawach o: stwierdzenie nabycia spadku (także w aspekcie zarzutu o nieważność testamentu) dział spadku, zachowek i odrzucenie spadku, szczególnie w sytuacji, gdy w skład masy spadkowej wchodzą długi spowodowane przez spadkodawcę,
 • udzielanie pomocy w wypełnianiu formularzy oświadczeń dla urzędów skarbowych w trybie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, zawierających informacje o nabyciu własności rzeczy w drodze spadkobrania,
 • udzielanie porad prawnych we wszelkich kwestiach związanych z prawem spadkowym.
Darowizny

Darowizny

Kancelaria zajmuje się problematyką darowizn i ich zaliczaniem na schedę spadkową oraz przy obliczaniu zachowku. Prowadzi również sprawy mające za przedmiot odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności osoby obdarowanej.

Prawo lokalowe

Zakres udzielanej przez Kancelarię Adwokacką pomocy prawnej obejmuje m.in.:
inicjowanie postępowań sądowych w kierunku ustalenia wstąpienia stosunek najmu lokalu mieszkalnego
w trybie przepisu art. 691 § 1 kodeksu cywilnego, sprawy o eksmisję z lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
reprezentowanie Stron w powyższych postępowaniach.

Prawo lokalne
Prawo spółdzielcze

Prawo spółdzielcze

Kancelaria posiada doświadczenie na polu obsługi prawnej spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzi sprawy w przedmiocie podziału lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego między małżonkami po rozwiązaniu związku małżeńskiego.

Prawo pracy

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje m.in. sprawy mające za przedmiot:

zasadność rozwiązania stosunku pracy,
mobbing w miejscu pracy.

Prawo pracy
Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze

Spektrum spraw z zakresu prawa gospodarczego, którymi zajmuje się Kancelaria Adwokacka, obejmuje przede wszystkim pomoc prawną przy zakładaniu i rejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek prawa handlowego.

Kancelaria oferuje także kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sporach sądowych zaistniałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także na etapie postępowania egzekucyjnego.

Prawo Administracyjne

W ramach usług z dziedziny prawa administracyjnego kancelaria wszczyna postępowania i reprezentuje swoich Klientów w sprawach o ustalenie kwoty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi w trybie przepisu art. . 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Prawo Administracyjne

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:

 • wszczynanie w imieniu Klienta postępowań administracyjnych,
 • spekcie zarzutu o nieważność testamentu) dział spadku, zachowek i odrzucenie spadku, szczególnie w sytuacji, gdy w skład masy spadkowej wchodzą długi spowodowane przez spadkodawcę,
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych od decyzji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
 • sporządzanie skarg kasacyjnych i zażaleń od orzeczeń ( wyroków i postanowień ) wojewódzkich sądów administracyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Honorarium

Wysokość honorarium kancelarii ustalana jest w każdej sprawie indywidualnie podczas spotkania z Klientem.

Wysokość honorarium jest uzależniona od szeregu czynników, takich jak rodzaj i stopień skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sprawy, koniecznego nakładu pracy, przypuszczalnego czasu trwania postępowania sądowego, a także odległości, jeżeli sprawa jest prowadzona w sądzie zlokalizowanym poza Warszawą.

Jest regułą przyjętą w kancelarii, iż w przypadku przyjęcia sprawy do prowadzenia koszt pierwszej wizyty jest zaliczany na poczet honorarium.

Wysokość wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej trwającej standardowo jedną godzinę kształtuje się w granicach 100 – 150 zł brutto.

Kancelaria stosuje elastyczną politykę cenową z tytułu świadczonych usług, adekwatną do obowiązującej taksy adwokackiej i sytuacji ekonomicznej klientów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach honorarium może być rozłożone na raty.

Dobrym obyczajem przyjętym w kancelarii jest udzielanie bezpłatnie, drogą telefoniczną, drobnych wskazówek i informacji, jeżeli nie mieszczą się one w granicach porad prawnych.

Galeria